#winnendoejebij

Gebruikersvoorwaarden en privacybeleid

TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING VOORWAARDEN
Deze website ( “Website”) wordt aangeboden door Endemol Shine Nederland Producties B.V. (“Endemol”).
Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het bezoek aan en/of gebruik van de Website en haar onderdelen en diensten door gebruikers ( “Gebruiker(s)”).

 

Bezoek aan en/of gebruik van de Website betekent dat je als Gebruiker met deze voorwaarden akkoord gaat. Gebruik maken van de Website is uitsluitend toegestaan volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot (onderdelen van) de Website ontzegd worden.
Endemol is gerechtigd om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Endemol raadt daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

GEBRUIK

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere Gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is Gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de Website. Het is Gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de Website. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen – naar het vrije oordeel van Endemol- onmiddellijk van deze Website worden verwijderd.

Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze Website te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen.

Het is Gebruikers voorts niet toegestaan om de Website (of gedeelten hiervan) te wijzigen of aan te passen noch om de beveiligingsapplicaties op de Website, die dienen ter voorkoming van het kopiëren of anderszins in strijd met deze voorwaarden gebruiken van de Website, te omzeilen dan wel te kraken. Bovendien is het niet toegestaan de werking van de eventuele chatbox(en) te frustreren door bijvoorbeeld herhaling van lange berichten.

 

PRIJZEN

Indien via (een onderdeel van) de Website prijzen zijn te winnen, zijn de in deze paragraaf genoemde voorwaarden alsmede de specifieke spelvoorwaarden hierop eveneens van toepassing. Prijzen worden alleen uitgereikt aan natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar, met een postadres in Nederland, die zich bij Endemol hebben ingeschreven. Endemol heeft het recht Gebruiker om geldige legitimatie te vragen. Indien Gebruiker geen geldige legitimatie overlegt binnen 30 dagen, vervalt het recht op de prijs. Dit recht vervalt sowieso na verloop van 3 maanden na bekendmaking van de winst aan de Gebruiker. Acceptatie van de prijs door Gebruiker heeft tot gevolg dat Endemol zijn/haar naam voor promotionele activiteiten mag gebruiken, zonder hiervoor tot nadere vergoeding verplicht te zijn. Een prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Het is mogelijk dat de gewonnen prijs op welke wijze dan ook afwijkt van omschrijvingen en/of afbeeldingen daarvan op de Website. Endemol behoudt zich het recht voor de van toepassing zijnde belastingen, zoals kansspelbelasting, in mindering op de prijzen te (doen) brengen. Eventuele kosten die verband houden met de Prijzen, zoals bijvoorbeeld portokosten en bankkosten worden gedragen door de ontvanger van de Prijzen. Over de uitslag kan op geen enkele wijze met Endemol worden gecorrespondeerd.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Niets van de Website mag zonder schriftelijke toestemming van Endemol worden verveelvoudigd. De inhoud van de Website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Endemol vereist. De intellectuele eigendomsrechten op de Website en alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van de Website behoren toe aan Endemol of haar licentiegevers.

Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Endemol toesturen of op de Website achterlaten, dragen Gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Endemol en vrijwaren Endemol derhalve van aanspraken van derden. Endemol is zodoende onder andere gerechtigd deze bijdragen (commercieel) te exploiteren. Mocht Endemol op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de Website dan heeft Endemol het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Aan de inhoud van de Website en de diensten die via de Website worden aangeboden kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend.

Endemol spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze Website nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de Gebruikers van de Website. Endemol is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. De inhoud van de website van derden, maakt geen onderdeel uit van de inhoud van de Website. Endemol geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen. Endemol is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van Gebruikers. Deze zijn voor de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf. Endemol voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van Gebruikers op de Website. Gebruikers raden wij aan voorzichtig te zijn met het afgeven van persoonlijke informatie aan andere Gebruikers. Hoe Endemol persoonsgegevens verwerkt die door u via de Website aan Endemol wordt gegeven is te lezen onder het kopje privacy. Alle aanbiedingen en offertes op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte anders staat vermeld.

 

Functioneren en beschikbaarheid Website

Endemol geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze Website. Endemol streeft er naar de Website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de Website (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft Endemol het recht de exploitatie van de Website (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

 

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van Endemol, is Endemol niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade of kosten die Gebruiker mocht lijden ten gevolge van (i) bezoek aan de Website; (ii) gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website en/of diensten; (iii) enige onjuistheden/onvolledigheden (in informatie) op de Website en/of in diensten; (iv) een wijziging in de Website of diensten; en/of (v) het afgaan op of gebruik van informatie op de Website.

Endemol is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan, gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten en/of verlies van goodwill.

 

OVERIGE

Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer onderdelen van deze voorwaarden, laat de voorwaarden voor het overige onverlet.

 

PRIVACY

Voor Endemol is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van Gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Endemol volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder meer specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor het gebruik van onderdelen van deze Website zal Endemol bepaalde gegevens van Gebruikers vastleggen in een bestand. Alsmede zal een Gebruiker bij registraties worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, waaronder bij deelname aan een spel.

 

Vastleggen van gegevens
Voor het gebruik van sommige onderdelen van de Website heeft Endemol persoonsgegevens van Gebruikers nodig. Bij het gebruik van deze onderdelen van een door Endemol geproduceerde Website kunnen naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en/of enkele aanvullende gegevens worden gevraagd om in te vullen. Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de Website en het onderhouden van de contractuele relatie tussen Endemol en de Gebruiker.

Voorts kan Endemol informatie over gebruik van de Website vastleggen, zoals wanneer de Website wordt bezocht en hoe vaak, welke toepassingen worden gebruikt, de content die wordt bekeken, welke diensten, welke informatie/advertentie wordt bekeken of aangeklikt. Indien Gebruiker geregistreerd is, kan deze informatie aan deze registratie worden gekoppeld.

 

Gebruik gegevens 
Endemol kan de persoonsgegeven verwerken, al dan niet na het verkrijgen van benodigde toestemming van Gebruiker, als volgt:

1. de persoonsgegevens of een combinatie daarvan gebruiken om de overeenkomst tussen Gebruiker en Endemol uit te voeren. Waaronder ter uitvoering van het spel;
2. van Gebruikers hetgeen zij hebben gecommuniceerd op de Website hergebruiken op of voor deze Website;
3. Gebruikers informeren over aanbiedingen, kortingen, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die worden aangeboden door Endemol;
4. de gegevens verwerken, met uitsluiting van Gebruikers telefoonnummer, in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen Endemol en/of door haar geselecteerde ondernemingen en de Gebruiker met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen;
5. de persoonsgegevens gebruiken en verwerken voor het tot stand brengen en onderhoud van de relatie tussen Endemol en de Gebruiker, om de inhoud en functionaliteit van de Website te optimaliseren en om specifieke mogelijkheden te bieden.

 

Endemol geeft geen persoonsgegevens van Gebruiker aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze Gebruiker, behoudens voor zover vereist in verband met een wettelijke verplichting daartoe. Endemol kan deze gegevens wel anonimiseren en in anonieme vorm aan derden aanbieden.
Indien je als Gebruiker staat geregistreerd, heb je het recht inzage en eventueel verwijdering van je persoonsgegevens te eisen. Je kunt dit verzoek schriftelijk en ondertekend met vermelding van datum en naam-, adres-, woonplaatsgegevens richten aan:

 

Endemol Shine Nederland Producties bv.
afdeling Juridische Zaken
Postbus 12121
1100 AC Amsterdam